Bezapelacyjnie

Fokus prawny - od cywilnego do karnego

Kategoria: Prawo Cywilne

Załatwienie sprawy przez organy administracji publicznej

Kwestię załatwienia spraw przez organy administracji publicznej regulują art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Najistotniejsza informacja zawarta jest w art. 35 § 1 KPA, który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Czytaj więcej…

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Większość z nas chociaż raz w życiu otrzymała tzw. „pismo”. Te pisma to wezwania i zawiadomienia doręczane nam przez stosowne organy. Co na temat doręczeń mówi nam Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Czytaj więcej…

Właściwość organów administracji publicznej

Na samym początku rozważań zastanówmy się czym jest tytułowa właściwość? Jest to zdolność prawna organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania spraw danego rodzaju.

W kodeksie postępowania administracyjnego wyróżnione mamy dwa rodzaje właściwości – rzeczową i miejscową.

Czytaj więcej…

Skład sądu w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z Art. 47. § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego zasadą jest, iż sprawę rozpoznaje jeden sędzia zawodowy.

Jednakże istnieją wyjątki o których mówi nam Art. 47. § 2. W przytoczonych poniżej przypadkach sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Są to sprawy:

Czytaj więcej…

Umowy pośrednictwa handlowego – umowa komisu (cz. II)

Kontynuując temat umowy komisu skupimy się na zagadnieniach dotyczących: ustalenia ceny maksymalnej, minimalnej, przechowywania rzeczy, prowizji oraz zabezpieczenia roszczeń komisanta.

Ustalenie ceny maksymalnej

Uregulowania dotyczące ustalania ceny minimalnej i maksymalnej mają na celu ochronę interesów komitenta. Zgonie z art. 767 Kodeksu Cywilnego

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi.”

Spisując umowę komisową komitent może zastrzec, iż komisant ma możliwość podwyższenia określonej przez niego ceny, nie więcej niż do danej wysokości. Jednakże bez względu no to czy zapis taki został zawarty,jeśli komisant sprzeda rzecz po cenie wyższej niż określona przez komitenta ma obowiązek wydać mu wszystkie uzyskane pożytki.

Czytaj więcej…

„ A zostawił po sobie testament?”

Gdy opadną emocje po stracie bliskiej osoby, nadchodzi moment kiedy trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – co z majątkiem zmarłego? Pierwszą myślą, która się wtedy nasuwa jest „a zostawił po sobie testament?”. Obecnie, coraz więcej osób jest świadomych, iż niepozostawienie testamentu prowadzi o dziedziczenia ustawowego, co niejednokrotnie może nastręczać kłopotów bliskim. Ponadto nie zawsze może urzeczywistniać wolę spadkodawcy. Dlatego postaramy się przybliżyć tematykę testamentu.

Pojęcie i przesłanki ważności testamentu
Samo pojęcie testamentu możemy rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze jako jednostronną czynność prawna mortis causa, za pomocą której spadkodawca, zwany testatorem składa oświadczenie woli, którym osobiście z zachowaniem szczególnej formy dokonuje rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Po drugie – jako dokument zawierający rozrządzenie spadkodawcy (art. 946 k.c. , art. 646 k.p.c.).
Przede wszystkim aby sporządzić testament, testator musi posiadać zdolność testowania – pokrywa się ona ze zdolnością do czynności prawnych (art. 944 §1 k.c. ). Istotne jest również, że testament jest aktem ściśle osobistym, dlatego nie jest możliwe sporządzanie go wspólnie z inną osobą (art. 942 k.c. ) ani przez przedstawiciela (art. 944 § 2).

Czytaj więcej…

Umowy pośrednictwa handlowego – umowa komisu (cz. 1)

Każdy z nas miał styczność z komisem. Jeśli nie bezpośrednio (np. kupując auto) to przynajmniej widząc baner, reklamę bądź artykuł w gazecie w stylu „oszust w komisie samochodowym”. Dlatego postarajmy się odpowiedzieć na pytanie – jak wygląda umowa komisu?

Strona podmiotowa

Umowa komisu jest umową dwustronną, wzajemną, konsensualną o charakterze odpłatnym.

Stronami umowy są komisant oraz komitent. Komisant zawiera umowę w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Czyli jest on przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. Komitentem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną. Za strony umowy nie możemy uznać kontrahentów komisanta, gdyż są oni jedynie kupującymi lub sprzedającymi.

Czytaj więcej…

Firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo – czyli galimatias znaczeniowy pojęć powszechnie znanych

Firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo – bardzo często używamy tych słów w rozmowach ze znajomymi, rodziną, kolegami z pracy. Jednak czy dobrze orientujemy się w znaczeniu tych pojęć? Szczególnie często mylona jest firma z przedsiębiorstwem, a przeciętnego Kowalskiego prowadzącego sklep spożywczy przecież nie nazwiemy przedsiębiorcą!

Pora usystematyzować naszą wiedzę i operować powyższymi pojęciami z pełną świadomością ich znaczenia!

Czytaj więcej…

Spadek i co dalej? cz. II

W momencie, powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy, spadkobierca może działać na kilka sposobów. Warto dobrze przemyśleć, którą z opcji wybrać gdyż od decyzji będzie zależała nasza odpowiedzialność za długi spadkowe.

  1. Przyjęcie spadku wprost – w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił długi jest to opcja najbardziej ryzykowna. Spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez żadnych ograniczeń, a co za tym idzie możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której kwota, którą będziemy musieli spłacić będzie wyższa aniżeli korzyści które otrzymamy.

Uwaga! Jeśli w odpowiednim terminie nie złożymy żadnego oświadczenia ponosimy takie same skutki jak przyjmujący spadek wprost.

Czytaj więcej…

Spadek – dar czy chichot losu?

Ponury dzień, godzina 7:15, miejskie korki, przecieramy zmęczone oczy i marzymy o kawie… do weekendu jeszcze trzy dni pracy, dopiero środa. Wzdychamy ciężko. Czekając, aż światła zmienią swój kolor na zielony pogrążamy się w zadumie – inni to mają fajne życie, leżą teraz na plaży w pełni słońca, nie muszą się martwić o rachunki, liczyć każdego grosza i odkładać cały rok na kilka dni urlopu. Fajnie byłoby wygrać w lotto, milion na koncie z pewnością rozwiązałby wiele problemów i uczynił życie łatwiejszym, albo dostać spadek po krewnych niczym Russell Crowe w „Dobrym roku”. W lotto prawdopodobieństwo trafienia szóstki jest bardzo niewielkie, więc może los będzie przychylny i druga opcja będzie pisana…

Gdy niespodziewanie dowiadujemy się, że będziemy powołani do spadkobrania po bliższym bądź dalszym krewnym pierwszą myślą są potencjalne korzyści. Niestety, nie zawsze spadek jest dobrodziejstwem. Coraz częściej słyszymy o długach spadkowych i związanymi z nimi dramatami wielu nieświadomych ludzi. Czym właściwie są długi spadkowe i na co należy zwrócić uwagę decydując się na przyjęcie spadku?

Czytaj więcej…

Copyright 2017 © Bezapelacyjnie

Do góry ↑

Pełnia Smaków Softkiss Fundacja Konsensus Bezapelacyjnie