§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę

Art. 646 | Kodeks Postępowania Cywilnego

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon