Kwestię załatwienia spraw przez organy administracji publicznej regulują art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Najistotniejsza informacja zawarta jest w art. 35 § 1 KPA, który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Konkretyzację stanowi art. 35§ 2 KPA, zgodnie z którym, organy powinny niezwłocznie załatwić sprawy, które:

 1. mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub
 2. w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie
 3. są możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Jeśli jednak mamy do czynienia ze sprawą wymagającą przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, co do zasady, powinna ona zostać załatwiona:

 1. nie później niż w ciągu miesiąca
 2. sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 3. zaś postępowanie odwoławcze – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,

jednak przepisy szczególne mogą określać inne terminy.

Do powyższych terminów nie wlicza się (art. 35 § 5 KPA):

 1. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności
 2. okresów zawieszenia postępowania
 3. okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jeśli nie jest możliwe załatwienie sprawy w powyższych terminach, nawet jeśli przyczyna nie leży po stronie organu administracji publicznej, jest on obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia do organu wyższego stopnia na niezachowanie terminów lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Jeśli nie ma organu wyższego stopnia to możemy wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 37 § 2 KPA organ uznając zażalenie za uzasadnione:

 1. wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy
 2. zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie
 3. a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.
 4. organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Pracownik organu administracji publicznej, który:

 1. z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
 2. lub nie dopełnił swoich obowiązków
 3. albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie

podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. (art. 38 KPA).

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon