Większość z nas chociaż raz w życiu otrzymała tzw. „pismo”. Te pisma to wezwania i zawiadomienia doręczane nam przez stosowne organy. Co na temat doręczeń mówi nam Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Zgodnie z Art. 39 KPA organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Te można by uznać tradycyjne metody nie są jednak jedynymi, ponieważ zgodnie z Art. 391. § 1 doręczenie pism nastąpić może również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wymaga to jednak spełnienia pewnych warunków przez uczestnika postępowania:

1) złożenia podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2) wystąpienia do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskazanie organowi administracji publicznej adresu elektronicznego;

3) wyrażenie zgody na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskazania organowi administracji publicznej adresu elektronicznego.

Czasami to sam organ może zwrócić się do nas z prośbą o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego – zgodnie z dalszą częścią Art. 391:

§ 1b. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania.

§ 1c. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art. 46 § 3–8.

§ 1d. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

Natomiast jeśli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli jest ich kilku, doręcza się pisma tylko jednemu. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Gdy zaistnieje sytuacja, w której strona:

  1. nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej
  2. nie ma go również w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  3. nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej
  4. nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej!

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Istotne jest również, iż toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Miejsce doręczenia

Zgodnie z Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Gdy jednak nie zastaniemy adresata pismo można doręczyć, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

W razie niemożności doręczenia pisma (w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego), operator pocztowy przechowuje je przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej.

Jeżeli pismo doręczne jest przez przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ – pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta).

Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

W przypadku niepodjęcia przesyłki, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w Art. 42. § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon