Na samym początku rozważań zastanówmy się czym jest tytułowa właściwość? Jest to zdolność prawna organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania spraw danego rodzaju.

W kodeksie postępowania administracyjnego wyróżnione mamy dwa rodzaje właściwości – rzeczową i miejscową.

1. Właściwości rzeczowa

[Kodeks postępowania administracyjnego] Art.20. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania.

Właściwość rzeczowa polega na powierzeniu organowi załatwiania danego typu spraw administracyjnych. Ustala się ją według prawa ustrojowego i materialnego (min. prawo budowlane, prawo wodne, prawo o zgromadzeniach).

2.Właściwość miejscowa

[Kodeks postępowania administracyjnego] Art.21. §1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

1)w sprawach dotyczących nieruchomości — według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;

2)w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy — według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony;

3)w innych sprawach — według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju — według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu — według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.

§2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w §1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca — do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Właściwość miejscowa określa terytorialny zasięg organu, a co za tym idzie zdolność prawną organu do rozstrzygania spraw w danej jednostce podziału terytorialnego.

Zasadą jest, iż właściwość miejscową ustala się wg miejsca zamieszkania, siedziby. Inaczej – w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca położenia. Natomiast w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy — według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony.

 

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon