Bezapelacyjnie

Fokus prawny - od cywilnego do karnego

Miesiąc: Grudzień 2015

Załatwienie sprawy przez organy administracji publicznej

Kwestię załatwienia spraw przez organy administracji publicznej regulują art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Najistotniejsza informacja zawarta jest w art. 35 § 1 KPA, który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Czytaj więcej…

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Większość z nas chociaż raz w życiu otrzymała tzw. „pismo”. Te pisma to wezwania i zawiadomienia doręczane nam przez stosowne organy. Co na temat doręczeń mówi nam Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Czytaj więcej…

Właściwość organów administracji publicznej

Na samym początku rozważań zastanówmy się czym jest tytułowa właściwość? Jest to zdolność prawna organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania spraw danego rodzaju.

W kodeksie postępowania administracyjnego wyróżnione mamy dwa rodzaje właściwości – rzeczową i miejscową.

Czytaj więcej…

Copyright 2017 © Bezapelacyjnie

Do góry ↑

Pełnia Smaków Softkiss Fundacja Konsensus Bezapelacyjnie