Zgodnie z Art. 47. § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego zasadą jest, iż sprawę rozpoznaje jeden sędzia zawodowy.

Jednakże istnieją wyjątki o których mówi nam Art. 47. § 2. W przytoczonych poniżej przypadkach sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Są to sprawy:

  1. z zakresu prawa pracy m.in. ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu
  2. ze stosunków rodzinnych – rozwód, separację, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia

Jeśli sprawa jest zawiła lub ma precedensowy charakter to Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Apelacja

Zgodnie z Art. 367. § 3 rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Natomiast postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego. W sprawie o m.in. przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę (zobacz szerzej Art. 367. § 4) sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Skarga Kasacyjna

Zgodnie z Art. 39810 skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, natomiast w pozostałych sprawach Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego.

Postępowanie nieprocesowe

Co do zasady postanowienie w postępowaniu nieprocesowym wydaje jeden sędzia zawodowy, jednakże w przypadkach o których mowa w Art. 509 tj. sprawy o przysposobienie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon