Kto jest podatnikiem?

Właściwość terytorialna – zgodnie z art. 3 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Są to osoby które:

  1. posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. (art. 3 ust. 1a ustawy o podatku od osób fizycznych)

Podlegają oni nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a co za tym idzie rozliczają się od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia oraz rozdaj źródeł przychodów.

Odmiennie –osoby nie mające stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czyli tylko od dochodów (przychodów) uzyskiwanych na terytorium Polski. (art. 3 ust. 2a)

Stawki podatku

Wysokość zobowiązania podatkowego zależna jest od naszego dochodu czyli w większości przypadków od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Ale czy od każdego dochodu zapłacimy podatek? Nie. Jeśli jest on niski tj. do 3091 zł (na rok 2015/2016) to jesteśmy objęci tak zwana kwotą wolną od podatku. Natomiast po jej przekroczeniu zgodnie z art. 27 ust. 1 obowiązują nas następujące stawki:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określone zostały następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  1. 20% z przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
  2. 17% z przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych (zobacz szerzej art.12 ust. 1 pkt. 2)
  3. 8,5% z przychodów m.in od przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (zobacz szerzej art.12 ust. 1 pkt. 3)
  4. 5.5% od przychodów m.in. z uzyskanej prowizji z działalności handlowej zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów (zobacz szerzej art.12 ust. 1 pkt. 4)
  5. 3,0% z przychodów m.in. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (zobacz szerzej art.12 ust. 1 pkt. 5)

Zgodnie z art.12 ust.2 wspomniany podatek zryczałtowany, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon