Kontynuując temat umowy komisu skupimy się na zagadnieniach dotyczących: ustalenia ceny maksymalnej, minimalnej, przechowywania rzeczy, prowizji oraz zabezpieczenia roszczeń komisanta.

Ustalenie ceny maksymalnej

Uregulowania dotyczące ustalania ceny minimalnej i maksymalnej mają na celu ochronę interesów komitenta. Zgonie z art. 767 Kodeksu Cywilnego

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi.”

Spisując umowę komisową komitent może zastrzec, iż komisant ma możliwość podwyższenia określonej przez niego ceny, nie więcej niż do danej wysokości. Jednakże bez względu no to czy zapis taki został zawarty,jeśli komisant sprzeda rzecz po cenie wyższej niż określona przez komitenta ma obowiązek wydać mu wszystkie uzyskane pożytki.

Ustalenie ceny minimalnej

Uregulowana jest również sytuacja w której komisant dokonuje sprzedaży rzeczy po cenie niższej niż ustalono. Zgodnie z art. 768 § 1 KC w takim przypadku jest on zobowiązany do zwrotu różnicy komitentowi. Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których sprzedaż po cenie ustalonej przez właściciela nie mogła być zrealizowana, wtedy nie może to wywoływać negatywnych konsekwencji dla prowadzącego komis ( 768 § 3 KC).

Przechowywanie rzeczy

Wraz ze sporządzeniem umowy komisu na komisanta przechodzi odpowiedzialność za powierzoną rzecz, a co za tym idzie ryzyko uszkodzenia lub utraty. Istnieje jednak możliwość uwolnienia prowadzącego komis od tej odpowiedzialności, poprzez zobowiązanie go w umowie do ubezpieczenia rzeczy na wypadek zaistnienia wspomnianych okoliczności. Rodzi to jednak konieczność poniesienia dodatkowych kosztów po stronie komisanta.

Prowizja

Zgodnie z art. 772 KC komisant nabywa roszczenie o prowizję z momentem wydania komitentowi rzeczy albo ceny, a w przypadku gdy umowa jest wykonywana częściami w miarę wykonywania umowy. Prowizja należy mu się również w sytuacji gdy wykonanie umowy nie nastąpiło z przyczyn dotyczących komitenta. Wynagrodzenie dla komisanta ustalane jest w najczęściej jako procent sprzedanej rzeczy.

Zabezpieczenie roszczeń komisanta

O zabezpieczeniu roszczeń komisanta traktuje art. 773 § 1 KC. Zgodnie z nim dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję, zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi oraz wszystkich innych należności wynikających ze zleceń komisowych, komisantowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu, do momentu gdy znajdują się one u niego lub osoby która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon