Każdy z nas miał styczność z komisem. Jeśli nie bezpośrednio (np. kupując auto) to przynajmniej widząc baner, reklamę bądź artykuł w gazecie w stylu „oszust w komisie samochodowym”. Dlatego postarajmy się odpowiedzieć na pytanie – jak wygląda umowa komisu?

Strona podmiotowa

Umowa komisu jest umową dwustronną, wzajemną, konsensualną o charakterze odpłatnym.

Stronami umowy są komisant oraz komitent. Komisant zawiera umowę w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Czyli jest on przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. Komitentem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną. Za strony umowy nie możemy uznać kontrahentów komisanta, gdyż są oni jedynie kupującymi lub sprzedającymi.

Zgodnie z art. 765 k.c. wyróżnić możemy dwa rodzaje umowy komisu – komis kupna ( komisant zobowiązuje się do kupna rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, jednak w imieniu własnym) oraz komis sprzedaży (komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, jednak w imieniu własnym).

Strona przedmiotowa

Przedmiot umowy komisu jest podwójnie ograniczony. Z jednej strony przez rodzaj zleconej umowy – komis kupna (gdzie komisant jest kupującym) oraz komis sprzedaży (komisant jest sprzedającym). Z drugiej strony przez sam przedmiot umowy, który mogą stanowić jedynie rzeczy ruchome. Dlatego spotykamy się z komisami aut, akcesoriów takich jak telefony komórkowe, czy np. sukien ślubnych. Nie jest natomiast dopuszczalne aby przedmiotem umowy komisu były nieruchomości, prawa majątkowe, przedsiębiorstwo (art. 551 k.c.), gospodarstwo rolne czy prawa na dobrach niematerialnych.

Do essentialia negotii umowy komisu należą:

  1. zobowiązanie komisanta do kupna bądź sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym
  2. określenie ceny kupna bądź sprzedaży
  3. określenie rzeczy będącej przedmiotem umowy
  4. zobowiązanie komitenta do zapłaty prowizji komisantowi

Zawarcie umowy

Zazwyczaj do zawarcia umowy komisu dochodzi w drodze złożenia i przyjęcia oferty bądź negocjacji, przetargu. Należy jednak uznać, że do jej zawarcia może dojść w zasadzie w każdym trybie dopuszczalnym w świetle prawa cywilnego. Nie jest również wymagana forma pisemna, jednak komisanci najczęściej zawierają ja na odpowiednich formularzach.

Kodeks Cywilny nie przewiduje szczególnych przypadków, które wymagałby zmiany umowy, dlatego należy uznać, że nastąpić to może w drodze zgodnych oświadczeń woli stron.

Wygaśnięcie umowy komisu

Najczęstszym powodem wygaśnięcia umowy komisu jest jej wykonanie. Strony mogą również złożyć zgodne oświadczenie woli rozwiązujące umowę. Natomiast gdy umowa zawierana jest na czas oznaczony, wygasa ona w momencie nadejścia odpowiedniego terminu, na który strony się umówiły. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony, strony mogą wypowiedzieć ją w każdym momencie. Istotne jest również, że umowa nie wygasa na skutek śmierci komitenta bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku śmierci komisanta, bądź utraty przez niego zdolności prawnej – umowa komisu wygasa, chyba że strony postanowiły w umowie inaczej (analogiczne stosowanie art. 747 i art. 748 k.c.).

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon