Ostatnimi czasy, za sprawą wiadomych wydarzeń, na naszym Polskim podwórku bardzo głośno zrobiło się o Radzie Europejskiej, a w mediach tematem czołowym są zagadnienia krążące w około osoby przewodniczącego tejże unijnej instytucji. Przypomnijmy sobie w takim razie czym zajmuje się Rada Europejska oraz jakie są kompetencje jej przewodniczącego.

Skład i organizacja

Rada Europejska składa się z szefów państw lub rządów państw członkowskich, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. W pracach uczestniczy również Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Rada może również zaprosić na swoje posiedzenia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Organ ten nie jest kadencyjny – zmiany osobowe w jego szeregach wynikają bezpośrednio ze zmian na stanowiskach szefów państw i rządów.

Posiedzenia Rady Europejskiej są organizowane dwa razy w ciągu półrocza. Możliwe jest również zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego – decyduje przewodniczący. Rozpoczynają się one od złożenia sprawozdania z prac Rady. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, a Rada zobligowana jest do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z obrad.

Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu, jest jednak kilka sytuacji dla których przewidziane jest głosowanie (podczas głosowania każdy członek może otrzymać pełnomocnictwo od jednego z pozostałych członków).

Kompetencje

Na początku warto wspomnieć, że funkcje Rady mają głównie charakter polityczny gdyż nie posiada ona uprawnień prawodawczych. Głównym zadaniem Rady Europejskiej jest nadawanie Unii impulsów niezbędnych do jej rozwoju i określanie ogólnych kierunków i priorytetów politycznych. Kompetencjami przysługującymi Radzie Europejskiej są:

 • przygotowywanie ogólnych kierunków dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii
 • przyjmowanie corocznych sprawozdań Europejskiego Banku Centralnego
 • stwierdzanie naruszenia przez państwo członkowskie wartości określonych w art. 2 TUE
 • udział w procedurze wystąpienia państwa członkowskiego z UE
 • przyjmowanie decyzji określających skład Parlamentu Europejskiego
 • badanie poziomu zatrudnienia w Unii
 • udział w powoływaniu i mianowaniu Komisji Europejskiej
 • określanie strategicznych celów i interesów UE
 • mianowanie Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
 • określanie wspólnych wytycznych Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
 • decydowanie o przyjęciu wspólnej polityki obronnej
 • zwołanie konwentu lub konferencji przedstawicieli państw członkowskich
 • określanie ogólnych wytycznych co do negocjacji z państwem starającym się o przystąpienie do Unii

Przewodniczący Rady Europejskiej

Jest on głównym reprezentantem Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przewodniczący wybierany jest większością kwalifikowaną na okres 2.5 roku. Mandat jest jednokrotnie odnawialny. Najważniejszymi zadaniami Przewodniczącego Rady Europejskiej jest prowadzenie prac i przewodniczenie Radzie Europejskiej, przedstawianie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu z każdego posiedzenia Rady, wspomaganie osiągania spójności i konsensusu w Radzie.

Przewodniczący zwołuje także konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji gdy Rada Europejska opowie się za przeprowadzeniem zmian  traktatów.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon