Choć jest to temat dla wielu drażliwy i budzący sporo kontrowersji, jednocześnie istotny i towarzyszący nam niemalże na co dzień, wszak podatki płacimy wszyscy. Westchnijmy więc, wspominając słowa Benjamina Franklina – „ Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i zapoznajmy się z tematyką dotyczącą VAT-u.

Czym właściwie jest podatek VAT i kto jest podatnikiem?

 VAT, a właściwie podatek od towarów i usług jest podatkiem obrotowym, pośrednim, którego ciężar ostatecznie ponosi konsument.

Podatnikamiosoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą (o charakterze odpłatnym, wykonywaną na własne ryzyko), w tym:

 1. działalność producentów, handlowców, usługodawców
 2. działalność osób wykonujących wolne zawody
 3. działalność rolników

Wyłączonymi od płacenia podatku VAT są:

 1. osoby uzyskujące przychody z umowy o pracę
 2. osoby uzyskujące przychody z umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło
 3. osoby uzyskujące przychody z tytułu świadczenia usług w charakterze twórców i artystów wykonawców (w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych), otrzymujących zapłatę w formie honorariów za udzielenie licencji do praw autorskich
 4. organy administracji publicznej
 5. urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań, do których zostały powołane

Warto również wspomnieć o podmiotach, które podlegają specyficznemu reżimowi prawnemu:

 1. mały podatnik – ma on możliwość rozliczania się metodą kasową (w przeciwieństwie do ogólnej zasady memoriałowej) art. 2 pkt 25 ustawy o VAT
 2. rolnik ryczałtowy art. 2 pkt 19 ustawy o VAT
 3. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, względem których dochodzi do odwrócenia typowego mechanizmu poboru art. 17 ustawy o VAT

Jaki jest przedmiot opodatkowania?

 Czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT są:

 1. Dostawa towarów na terytorium kraju

Za dostawę towarów będziemy uznawali przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jednak opodatkowaniu nie będą podlegały prezenty o małej wartości oraz próbki (o ile wiążą się one z prowadzoną przez podatnika przedsiębiorstwem)

2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Świadczeniem usługi jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie jest dostawą towarów. Przykłady takich transakcji znajdziemy w art. 8 ust.1 ustawy o VAT.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o VAT jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy o VAT jest to wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust.1 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium kraju, zastrzeżeniem ust. 2-8.

 1. Eksport towarów

Zgodnie z art. 2 pkt 8 przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

 1. Import towarów

Zgodnie z art. 2 pkt 7 przez import towarów rozumie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Jak widać temat choć oczywisty, wcale nie jest prosty. W następnym poście kontynuując tematykę podatku VAT odniesiemy się do podstawy opodatkowania oraz do zwolnień i wyłączeń podatkowych.

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon