Bezapelacyjnie

Fokus prawny - od cywilnego do karnego

Załatwienie sprawy przez organy administracji publicznej

Kwestię załatwienia spraw przez organy administracji publicznej regulują art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Najistotniejsza informacja zawarta jest w art. 35 § 1 KPA, który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Czytaj więcej…

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Większość z nas chociaż raz w życiu otrzymała tzw. „pismo”. Te pisma to wezwania i zawiadomienia doręczane nam przez stosowne organy. Co na temat doręczeń mówi nam Kodeks Postępowania Administracyjnego?

Czytaj więcej…

Właściwość organów administracji publicznej

Na samym początku rozważań zastanówmy się czym jest tytułowa właściwość? Jest to zdolność prawna organu do rozpoznawania oraz rozstrzygania spraw danego rodzaju.

W kodeksie postępowania administracyjnego wyróżnione mamy dwa rodzaje właściwości – rzeczową i miejscową.

Czytaj więcej…

Skład sądu w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z Art. 47. § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego zasadą jest, iż sprawę rozpoznaje jeden sędzia zawodowy.

Jednakże istnieją wyjątki o których mówi nam Art. 47. § 2. W przytoczonych poniżej przypadkach sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Są to sprawy:

Czytaj więcej…

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kto jest podatnikiem?

Właściwość terytorialna – zgodnie z art. 3 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Są to osoby które:

  1. posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. (art. 3 ust. 1a ustawy o podatku od osób fizycznych)

Czytaj więcej…

Umowy pośrednictwa handlowego – umowa komisu (cz. II)

Kontynuując temat umowy komisu skupimy się na zagadnieniach dotyczących: ustalenia ceny maksymalnej, minimalnej, przechowywania rzeczy, prowizji oraz zabezpieczenia roszczeń komisanta.

Ustalenie ceny maksymalnej

Uregulowania dotyczące ustalania ceny minimalnej i maksymalnej mają na celu ochronę interesów komitenta. Zgonie z art. 767 Kodeksu Cywilnego

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi.”

Spisując umowę komisową komitent może zastrzec, iż komisant ma możliwość podwyższenia określonej przez niego ceny, nie więcej niż do danej wysokości. Jednakże bez względu no to czy zapis taki został zawarty,jeśli komisant sprzeda rzecz po cenie wyższej niż określona przez komitenta ma obowiązek wydać mu wszystkie uzyskane pożytki.

Czytaj więcej…

„ A zostawił po sobie testament?”

Gdy opadną emocje po stracie bliskiej osoby, nadchodzi moment kiedy trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – co z majątkiem zmarłego? Pierwszą myślą, która się wtedy nasuwa jest „a zostawił po sobie testament?”. Obecnie, coraz więcej osób jest świadomych, iż niepozostawienie testamentu prowadzi o dziedziczenia ustawowego, co niejednokrotnie może nastręczać kłopotów bliskim. Ponadto nie zawsze może urzeczywistniać wolę spadkodawcy. Dlatego postaramy się przybliżyć tematykę testamentu.

Pojęcie i przesłanki ważności testamentu
Samo pojęcie testamentu możemy rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze jako jednostronną czynność prawna mortis causa, za pomocą której spadkodawca, zwany testatorem składa oświadczenie woli, którym osobiście z zachowaniem szczególnej formy dokonuje rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Po drugie – jako dokument zawierający rozrządzenie spadkodawcy (art. 946 k.c. , art. 646 k.p.c.).
Przede wszystkim aby sporządzić testament, testator musi posiadać zdolność testowania – pokrywa się ona ze zdolnością do czynności prawnych (art. 944 §1 k.c. ). Istotne jest również, że testament jest aktem ściśle osobistym, dlatego nie jest możliwe sporządzanie go wspólnie z inną osobą (art. 942 k.c. ) ani przez przedstawiciela (art. 944 § 2).

Czytaj więcej…

Umowy pośrednictwa handlowego – umowa komisu (cz. 1)

Każdy z nas miał styczność z komisem. Jeśli nie bezpośrednio (np. kupując auto) to przynajmniej widząc baner, reklamę bądź artykuł w gazecie w stylu „oszust w komisie samochodowym”. Dlatego postarajmy się odpowiedzieć na pytanie – jak wygląda umowa komisu?

Strona podmiotowa

Umowa komisu jest umową dwustronną, wzajemną, konsensualną o charakterze odpłatnym.

Stronami umowy są komisant oraz komitent. Komisant zawiera umowę w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Czyli jest on przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. Komitentem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną. Za strony umowy nie możemy uznać kontrahentów komisanta, gdyż są oni jedynie kupującymi lub sprzedającymi.

Czytaj więcej…

Rada Europejska – struktura, kompetencje i osoba Przewodniczącego

Ostatnimi czasy, za sprawą wiadomych wydarzeń, na naszym Polskim podwórku bardzo głośno zrobiło się o Radzie Europejskiej, a w mediach tematem czołowym są zagadnienia krążące w około osoby przewodniczącego tejże unijnej instytucji. Przypomnijmy sobie w takim razie czym zajmuje się Rada Europejska oraz jakie są kompetencje jej przewodniczącego.

Skład i organizacja

Rada Europejska składa się z szefów państw lub rządów państw członkowskich, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. W pracach uczestniczy również Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Rada może również zaprosić na swoje posiedzenia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej…

Podatek VAT cz. I

Choć jest to temat dla wielu drażliwy i budzący sporo kontrowersji, jednocześnie istotny i towarzyszący nam niemalże na co dzień, wszak podatki płacimy wszyscy. Westchnijmy więc, wspominając słowa Benjamina Franklina – „ Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i zapoznajmy się z tematyką dotyczącą VAT-u.

Czym właściwie jest podatek VAT i kto jest podatnikiem?

Czytaj więcej…

« Older posts

Copyright 2017 © Bezapelacyjnie

Do góry ↑

Pełnia Smaków Softkiss Fundacja Konsensus Bezapelacyjnie